про призначення студентських академічних стипендій в цнту

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Про призначення студентських академічних стипендій в ЦНТУ

Минулого тижня в Центральноукраїнському національному технічному університеті було затверджено порядок призначення та виплати академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантам навчального закладу. Новий механізм призначення стипендій діятиме із весняного семестру 2016-17 навчального року.

Як відомо, наприкінці минулого календарного року Кабінет Міністрів України змінив принципи нарахування стипендій студентам бюджетної форми навчання вищих навчальних закладів.

Загалом, стипендії поділяються на два типи: соціальні та академічні.

Соціальні стипендії отримуватиме певний перелік осіб, чітко визначений нормативними документами, що встановлюють державні пільги і гарантії: діти-сироти, чорнобильці, діти шахтарів, діти учасників бойових дій, діти, один з батьків яких загинув під час АТО та масових акцій громадянського протесту тощо.

Академічні стипендії призначаються за успіхи у навчанні, й у цьому випадку навчальні заклади мають право самим визначати критерії нарахування стипендій.

Основні положення Порядку призначення і виплати стипендій у Центральноукраїнському (Кіровоградському) національному технічному університеті (повну версію можна переглянути в розділі «Нормативні документи» на сайті ЦНТУ за посиланням):

– порядок призначення і виплати стипендій у ЦНТУ розроблено відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» із змінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 32 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», інших нормативних актів.

– дія цього порядку поширюється на осіб, які навчаються в університеті за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

– порядок призначення академічних стипендій в університеті затверджується Вченою радою за погодженням зі студентською радою університету та первинною профспілковою організацією;

– академічними стипендіями в університеті є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України; Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам та аспірантам Університету за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії – у розмірі 1100 грн.;

3) підвищені стипендії:

призначаються студентам університету, які досягли особливих успіхів у навчанні (тобто, склали всі екзамени, диференційовані заліки, курсові роботи з оцінками не нижче балу 90 за 100-бальною шкалою (оцінки за шкалою ЕСТ8 – «А», «відмінно» за національною шкалою) – у розмірі 1600 грн.;

призначаються студентам університету, які навчаються за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій (1400 грн.).

– розмір академічних стипендій для студентів, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

– університет призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень студентів з кожного навчального предмета (дисципліни), які згідно до відповідного навчального плану виносилися на заліково-екзаменаційну сесію (екзамени, диференційовані заліки, курсові проекти/роботи), і середнім прохідним рейтинговим балом успішності (який складає 74 бала) до якого включаються всі студенти університету, які навчаються за денною формою навчання за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету на певному факультеті за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Рейтинг студентів університету оприлюднюється на офіційному веб-сайті ЦНТУ (в розділі «Студенту»/«Стипендіальне забезпечення») він визначається згідно тимчасового порядку формування рейтингу успішності студентів для призначення академічних стипендій.

– ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю для всіх факультетів, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки), встановлюється у діапазоні від 40 до 45% від фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки).

За інформацією стипендіальної комісії ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.