звіт ректора та задачі на наступний рік

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Звіт ректора та задачі на наступний рік

Наприкінці серпня в Центральноукраїнському національному технічному університеті відбулись традиційні загальні збори трудового колективу. Головне питання заходу – звіт ректора ЦНТУ, професора Володимира Кропівного за попередній навчальний рік. Також збори проголосували за план роботи на 2021/22 навчальний рік та заслухали інформацію щодо витрат на надходжень до фонду громадської організації «Спілка випускників КНТУ».

Тези виступу по деяких питання, про які йшла мова у майже годинному звіті ректора (у повному обсязі звіт публікується на сайті університету).

 

Про орієнтири

«Міністерством освіти для університету було встановлено контрольні ключові показники ефективності КРІ, по яким в кінці календарного року буде оцінюватися наша діяльність:

збільшення частки аудиторних годин у загальній кількості аудиторних годин, протягом яких викладання навчальних дисциплін здійснюється іноземними мовами;

збільшення частки здобувачів вищої освіти, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності;

збільшення частки викладачів, які брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності;

збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним обладнанням;

збільшення кількості іноземних студентів;

зменшення частки адміністративно-управлінського персоналу;

запровадження комплексної автоматизації управління університетом, включаючи систему електронного документообігу;

вдосконалення дистанційної освіти, збільшення інтерактивних складових у дистанційних курсах;

збільшення кількості публікацій у виданнях, які реферуються у науково-метричних базах Web of Scіence та Scopus.

Всі ці показники включені до контрактів проректорів, деканів, новообраних завідувачів кафедр».

 

Робота з прийому до університету

«Формування контингенту студентів здійснювалося на основі злагодженої профорієнтаційної роботи викладачів університету. Відбулося осучаснення роботи центру довузівської підготовки, який очолив доцент Андрій Тихий. Велась ефективна профорієнтаційна робота через соціальні мережі, розроблялися нові матеріали для роботи зі школярами, працював консультаційний пункт, через підготовчі курси підготовлено 24 абітурієнти. Злагоджену роботу приймальної комісії забезпечив її відповідальний секретар Дмитро Богатирьов. Ефективну роботу по залученню до навчання учасників АТО провів доцент Володимир Липчанський.

Розширенню прийому на контрактну форму навчання сприяло встановлення цін на навчання, близьких до цін інших вузів регіону. Успіх профорієнтаційної роботи звичайно залежить від авторитету університету в регіоні, а саме від вражень і відгуків студентів, батьків студентів, випускників, стейкхолдерів.

Нещодавно університет успішно пройшов конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 2021 рік. Отримано місця державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців. Навчання буде проводитись на базі кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності.

На базі ЦНТУ з червня 2021 року розпочалося післядипломне навчання представників органів місцевого самоврядування у співпраці з міжнародним польсько-українським «Консорціумом Університетів DOBRE» в рамках грантової угоди. Проект реалізується в рамках програми Агентства США з міжнародного розвитку. Навчання в дистанційному режимі проводять сертифіковані тренери ЦНТУ та викладачі Краківського економічного університету.

На базі Центру з енергоаудиту, енергоменеджменту та консалтингу, що діє при кафедрі ЕТС та ЕМ, за підтримки Товариства міжнародного співробітництва (Німеччина) проведено курси для 17 енергоаудиторів з семи регіонів України».

 

Освітній процес

«Факультети та випускові кафедри оперативно розробляли освітні програми підготовки з орієнтацією на ринки праці в умовах затвердження нових стандартів освіти. В університеті за методичної допомоги сектору акредитації і ліцензування розроблено та оприлюднено на офіційному сайті освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців. Створено необхідні умови для інклюзивного освітнього середовища. Розроблено уніфіковані форми описів освітніх програм, робочих навчальних програм та силабусів дисциплін. З метою реалізації права здобувача освіти на вибір навчальних дисциплін в університеті створено реєстр дисциплін, який постійно оновлюється. Налагоджена дорадча діяльність кураторів академічних груп з метою якісного формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів.

В освітньому процесі розширюється сфера застосування сучасних форм та методів навчання, а саме дистанційного та змішаного навчання. Здобувачам освіти надавалася і в подальшому буде надаватися можливість навчатися за індивідуальними планами з використанням електронних навчальних курсів за цільовими договорами з підприємствами. Немає альтернативи навчанню за індивідуальними планами для студентів, які бажають здійснювати зарубіжне стажування.

Діюча в університеті інформаційна система забезпечення дистанційної освіти показала якісні результати під час роботи в умовах карантинних обмежень. Навчання у цілодобовому асинхронному режимі забезпечувалося з використанням платформи Moodle і дистанційних курсів, створених викладачами. Кожним викладачем було створене віртуальне робоче місце. Проведення дистанційних занять за розкладом,  проведення конференцій, консультування, опитування, обміну повідомленнями, передачі файлів тощо використовувалися платформи Zoom, Viber, Moodle, електрона пошта тощо.

Електронні навчально-методичні матеріали на нашому сайті дистанційної освіти повністю охоплюють навчальні предмети. Загальна кількість дистанційних курсів складає 1312 позицій. Під час навчального семестру в середньому до 500 користувачів виходило на сайт протягом дня.

Відбувався розвиток інституційного репозитарію, який на сьогодні налічує близько 8 500 наукових та навчальних матеріалів. Ці матеріали інтегровано із системою дистанційної освіти.

Плануючи організацію освітнього процесу на наступний навчальний рік очікуємо проблемам з розповсюдження короновірусної інфекції та гострим дефіцитом коштів на опалення. Тому у графік освітнього процесу на новий навчальний рік внесено зміни, а саме:

– у вересні-жовтні в розкладі буде збільшено кількість аудиторних занять;

– у листопаді планується перехід на дистанційні форми навчання та контролю;

– у весняному семестрі навчальний процес розпочнеться в кінці січня;

– у березні буде проведено практики і на початку квітня будуть відновлені аудиторні заняття.

В університеті 11 викладачів та п’ять здобувачів вищої освіти працюють експертами з якості освіти НАЗЯВО. Їх досвід вносить значний вклад у впорядкування в університеті системи забезпечення якості освіти».

 

Методична робота

«Протягом навчального року викладачі підготували 23 навчальних посібники та підручники, які рекомендовані вченою радою до використання у навчальному процесі.

Протягом 2020-21 н.р. згідно вимог НАЗЯВО було оновлено та розміщено на сайті університету: перелік спеціальностей та освітніх програм підготовки фахівців; проекти освітніх програм та затверджені освітні програми 2020-21 навчального року. Було розроблено 82 навчальні плани з усіх спеціальностей різних рівнів та 378 робочих навчальних планів бакалаврів, магістрів та докторів філософії.

Цього року придбано систему автоматичного управління закладом вищої освіти, яка дозволить автоматизувати запис здобувачів освіти на вибіркові дисципліни, розрахунок навантаження кафедр та викладачів, складання розкладу занять, формування наказів стосовно контингенту здобувачів освіти, заповнення додатків до дипломів та академічних довідок, ведення індивідуальних планів викладачів, облік методичного забезпечення. Зараз завершене наповнення довідників системи, відбувається перехід до введення навчальних планів».

 

Акредитація та ліцензування спеціальностей

«Під час проходження перевірки ми отримали від Державної служби якості освіти рекомендації щодо оптимальної кількості чотирьох факультетів. Скорочення контингенту студентів стало причиною об’єднання факультетів економіки та менеджменту та обліку та фінансів в єдиний економічний факультет…

Відбулися зміни у кількості кафедр. Об’єднано кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів з утворенням кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки. До кафедри екології та охорони навколишнього середовища приєднано кафедру фізвиховання. Об’єднана кафедра носить назву кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя.

Згідно з планом підвищення кваліфікації протягом минулого  навчального року на методичних семінарах з питань дистанційної освіти пройшли підвищення кваліфікації 47 осіб. Гарні відгуки отримало проведення в університеті підвищення кваліфікації для працівників наших коледжів. Базами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників стали: ПАТ НВО «Радій», ПрАТ КАТП «Агробуд-Автосервіс», ПАТ «Кіровоградобленерго», ЦДПУ ім. В. Винниченка, Національний авіаційний університет, Сумський державний університет, Економічний університет (Краків. Польща).

У 2020-21 н.р. було отримано позитивне рішення НАЗЯВО щодо акредитації спеціальностей 051 «Економіка» та 133 «Галузеве машинобудування» рівня вищої освіти «доктор філософії». Успішному розв’язанню цих задач спряла організаційна діяльність відділу сектору акредитації і ліцензування».

 

Кадрова робота

«Відсоток викладачів зі ступенями і званнями на сьогодні складає 83,5, минулий рік – 80,3%.

В кінці 2020 року професор М.І. Черновол був обраний академіком Національної академії аграрних наук України. Це перший і єдиний в історії Кіровоградської області академік державної національної академії.

У звітному році докторські дисертації захистили три працівника університету:

Коваленко О.В. та Мелешко Є.В. - кафедра кібербезпеки та ПЗ;

Зайченко В.В. – кафедра економіки підприємства.

У 2020/2021 н.р. кандидатські дисертації захистили п’ять працівників університету (минулий рік – два):

Ладигіна О.А. – кафедра кібербезпеки та ПЗ;

Апаракін А.Р. – кафедра металорізальних верстатів та систем;

Кіріченко О.В., Корнєєва Т.С., Немченко Т.А. – по кафедрі економіки, менеджменту та комерційної діяльності.

У постійно діючих спеціалізованих вчених радах університету протягом 20/21 н.р. сім осіб захистили кандидатські дисертації (технічні науки 23.073.02 – дві особи та економічні науки – 23.073.03 – п’ять осіб) та одна особа захистилась в одноразовій спеціалізованій вченій раді.

У звітний період звання професора отримали:

Плєшков П.Г. – завкафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту;

Левченко А.О. та Малаховський Ю.В. – по кафедрі економіки менеджменту та комерційної діяльності.

Вчене звання доцента отримали 15 чоловік (попередній рік – чотири)».

 

Наукова та науково-технічна діяльність

«Видано 24 наукових збірників та тез доповідей, у т.ч. чотири фахових.

Видано 1129 публікацій, з них 27 монографій. Подано 32 заявки на корисні моделі, отримано 43 патенти, з них три на винаходи (39 позитивних рішень про видачу патентів).

Викладачі взяли участь у 42 конференціях, зроблено 819 доповідей. В травні 2021 р. відбулася наукова конференція та виставка розробок присвячена Дню науки. Восени 2020 року університет традиційно взяв участь у Міжнародній агропромисловій виставці «АГРОЕКСПО».

Учені університету з метою вирішення регіональних потреб підготували ряд перспективних для реалізації наукових розробок до Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2021 рік; до Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва Кіровоградської області на 2022-2024 роки; до Плану заходів на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки тощо. За ініціативи Агенції регіонального розвитку Кіровоградської області, співзасновником якої є ЦНТУ, наші учені брали участь у розробці цих програм.

Університет подав обласній державній адміністрації пропозиції до Програма впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво області на 2021-2023 роки, яка зараз знаходиться на стадії затвердження.

У вересні ЦНТУ долучився до Всеукраїнської ініціативи «Підприємницький університет». За даним проектом на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування впроваджено новий навчальний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартапами».

Стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених в 2020 році отримали два науковця університету (Ілона Андрощук, Любов Олійниченко). Аспірант Михайло Орлик отримав академічну стипендію Президента України.

Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно проф. Миколі Свіреню та доц. Володимиру Яцуну.

Найвищу відзнаку Національної спілки краєзнавців України – знак «Почесний краєзнавець України» отримав проф. Василь Орлик.

Кіровоградська обласна державна адміністрація та обласна Рада присудила І премію старшому викладачеві кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва Миколі Пашинському. Стипендію ІІ ступеня отримуватиме аспірантка Юлія Білик.

Доцент кафедри електротехнічних систем Василь Зінзура отримав нагороду у номінації «Молодий науковець року» за результатами міського конкурсу «Молода людина року»».

 

Науково-дослідна робота студентів

«За 2020-2021 навчальний рік у науково-дослідній роботі взяли участь 937 студенти університету. У наукових виданнях опубліковано 295 статей та тез доповідей студентів, 108 з яких студенти підготували самостійно. В травні 2021 р. на науково-практичній конференції було здійснено 638 доповідей студентів.

Цього року наш університет став базовим з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерні науки». Також, на базі нашого університету відбувся І етап (обласний) Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. За результатами проведення обласного туру Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ІІ і ІІІ місце посіли команди нашого університету. Три команди нашого університету зайняли переможні місця у Всеукраїнській студентській олімпіаді з кібербезпеки.

У 2020-2021 навчальному році 25 робіт (попередній рік – 23) здобувачів вищої освіти взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, виборовши 9 призових місць:

п’ять І місць за напрямками: «Матеріалознавство», «Економіка бізнесу», «Комп’ютерні науки», «Галузеве машинобудування».

два ІІ місця за напрямками «Агроінженерія» та «Електричні машини та апарати».

два ІІІ місця за напрямками «Агроінженерія» та «Електричні машини та апарати».

Студентами спільно з викладачами подано сім заявок на отримання патентів України на винаходи та корисні моделі, отримано сім позитивних рішень та вісім патентів.

Двоє студентів Анастасія Абашина і Михайло Магопець отримували академічну стипендію Президента України. Стипендію Кабінету Міністрів було призначено студентці кафедри загального землеробства Дарії Михайловій».

 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

«За звітний період було укладено дві міжнародні угоди, щодо розширення і сприяння співробітництву дослідників і викладачів міжнародних проектах і наукових заходах.

Університет продовжував співпрацю з Краківським економічним університетом та Люблінською Політехнікою (Польща) по реалізації трансферу освітніх послуг, підготовки бакалаврів та магістрів за програмами отримання «Подвійних дипломів».

Як вже згадувалося університет продовжує співпрацю з освітнім польсько-українським «Консорціум Університетів DOBRE», в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку.

Університет зареєстрований в електронній базі Європейського Союзу в рамках Програми «ERASMUS+», в базі ЄС програми «Horіzon 2020», що дає можливість університету приймати участь у міжнародних проектах та грантах і здійснювати обмін публікаціями;

ЦНТУ став одним з учасників міжнародного проекту Європейського Союзу ЕРАЗМУС «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості». Проект реалізується з 2020 по 2023 рік із загальною сумою 57 тис. євро. Мета даного проекту – розвиток потенціалу університетів як складової частини агропромислових кластерів. Головними виконавцями цього міжнародного є О. Левченко, Л. Сало та І. Андрощук. В рамках цього проекту в університеті заплановано відкриття «Експертного центру» задачею якого є пошук шляхів оптимізації діяльності аграрних підприємств; розробка бізнес планів та рекомендацій щодо впровадження інновацій та створення агротехнічної лабораторії для дослідження ґрунтів, оснащених сучасним обладнанням на 17 тис. євро.

продовжується участь в освітній програмі Європейського Союзу імені Жана Моне;

в університеті діє ресурсний центр з питань сталого розвитку сільських територій України, «Українсько-Канадський Центр» та Українсько-французький культурний центр. Впродовж 2020 року діяв національний контактний пункт рамкової програми ЄС «Horіzon-2020».

В університеті продовжував діяти мовний центр з вивчення іноземних мов та англомовний дискусійний клуб «Challenge». Випускники курсів приймали участь у міжнародних програмах та закріплювали набуті знання при проходженні стажування на підприємствах зарубіжних країн;

Згідно угоди про співпрацю ЦНТУ із «Федерацією обмінів Франція-Україна», діє програма інтенсивного вивчення французької мови. В цьому сезоні в цій програмі беруть участь 11 студентів, які є кандидатами на зарубіжне стажування».

 

Навчально-виховна робота

«Упродовж звітного періоду проведено низку заходів, які сприяли утвердженню патріотичних цінностей, переконань і поваги до історичної та культурної спадщини України, зокрема:

ушанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні та АТО у рамках Днів пам’яті;

участь у міських заходах з відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Хореографічний ансамбль «Провокація» та жіночий ансамбль брали участь у заходах, що проводилися міськвиконкомом та іншими організаціями міста.

В університеті працюють сім спортивних секцій, в яких здобувачі вищої освіти вдосконалюють свою спортивну майстерність, а 36 спортсменів входять до складу збірної команди України та області. Протягом останнього навчального року здобувачі вищої освіти – спортсмени університету брали участь у ряді змагань і турнірів всеукраїнського і міжнародного рівнів і вибороли 117 нагород різного ґатунку у тому числі: дві медалі на міжнародних змаганнях, 32 на всеукраїнських та 83 на обласних і міських. Гордістю університету є команда з бейсболу «BіoTexCom-КНТУ» яка є 26-разовим чемпіоном України та володарем Кубку Європейської асоціації. Очолює тренерський склад команди викладач секції фізичного виховання Юрій Бойко».

 

Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ

«У 2020-2021 н.р. у ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ» отримали дипломи 142 випускники. Більшість випускників коледжу подали заяви на денну форму навчання до ЦНТУ.

Контингент студентів на 30 липня 2021 склав – 342 особи.

Прийом на 2021-2022 н. р. на І курс: 155 студентів, із них 117 за  держзамовленням.

Близько 50% навчального часу освітній процес відбувався в очному режимі, інші 50% - за технологіями дистанційного та змішаного навчання. Створено та оновлено 89 курсів з  залученням 526 користувачів на платформі Moodle. Охоплення дистанційними курсами за технологією Google Classroom склала 100% контингенту коледжу. З 2020 у коледжі впроваджується система електронних журналів і щоденників.

Викладачі коледжу брали активну участь у розробці стандартів та нормативно-правових актів фахової передвищої освіти. Працівники коледжу входили до робочої групи з розробки Закону України «Про фахову передвищу освіту», робочої групи з розроблення проєктів Положень для фахової передвищої освіти та Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з розробки освітніх стандартів ряду спеціальностей».

 

Світловодський політехнічний фаховий коледж ЦНТУ

«На даний час ВСП «СПФК ЦНТУ» здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за 7 спеціальностями. Випуск становив 94 особи, з них 7 «з відзнакою». Контингент студентів – 321 осіб. З них 315 навчаються за рахунок державного замовлення. Темпи приросту контингенту до 2020 року +7%. Державне замовлення на підготовку 87 фахових молодших бакалаврів на базі базової середньої освіти та 15 на базі ПЗСО, 5 – кваліфікованого робітника. Станом на 09 серпня 2021 року – набрано 111 студентів.

Проводилися курси з підготовки до вступу та курси з підготовки до ЗНО. Студенти-волонтери реалізують проект для формування навичок анімації та 3D програмування в якому задіяні 120 учнів шкіл міста та району. Працюють гуртки з мехатроніки та комп’ютерної інженерії. Проводилась робота з потенційними роботодавцями, екскурсії на промислові підприємства міста. Студенти брали участь у внутрішніх, обласних, загально республіканських конкурсах, предметних олімпіадах, науково-практичних конференціях, грантах де ставали переможцями або призерами».

Після звіту ректора за попередній навчальний рік проректор з науково-педагогічної роботи ЦНТУ, професор Андрій Кириченко зачитав план роботи університету на 2021/22 навчальний рік. «Дорожня карта» університету схвалена голосуванням зборів трудового колективу ЦНТУ.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.