наукова діяльність

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishНАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність у Центральноукраїнському національному технічному університеті здійснюється за напрямами, які відповідають профілю підготовки фахівців (затверджено Вченою радою Протокол №7 від 09.03.2021р.), зокрема:
- конструювання сучасної сільськогосподарської техніки;
- підвищення технічного рівня ґрунтообробних та посівних машин;
- розробка нових технологій обробітку ґрунту, збирання та очищення зерна;
- механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва та первинної переробки зберігання продукції;
- технологія ремонту сільськогосподарської техніки та засобів транспорту;
- експлуатація та технічний сервіс автомобілів;
- транспортні системи та транспортні технології;
- інтелектуальні транспортні та виробничі системи і логістика;
- розробка методів та засобів комп’ютерно-інтегрованих SMART-технологій керування складними об’єктами та комплексами;
- розвиток інтегрованих інноваційних енергоекологічних технологій;
- технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд (енергоощадні технології) та способи застосування сучасного енергоменеджменту;
- розробка енергозберігаючих режимів та енергетичного контролю для промисловості;
- процеси фізико-технічної обробки металів (розмірна обробка деталей електричною дугою);
- підвищення точності технологічних систем обробки металів тиском;
- процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
- зменшення шуму і вібрацій роторних машин в процесі виготовлення і експлуатації;
- роботизація та САПР машинобудівного виробництва;
- організація та методологія аудиту, аналізу та оподаткування в умовах інтеграційних процесів;
- інноваційний розвиток економіки на макро-, мезо- та макрорівнях: соціально-економічне, обліково-аналітичне, фінансове, інвестиційне, податкове, кадрове та інформаційне забезпечення;
- розвиток інноваційних екосистем та регулювання економіки в умовах децентралізації;
- якість і конкурентоспроможність вищої освіти в умовах глобалізації;
- розвиток соціально-трудової сфери і трансформація ринку праці в умовах інноваційних змін;
- розробка стратегій і програм розвитку країни, регіонів, галузей, підприємств;
- фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери;
- аналіз і прогноз соціально-економічних і демографічних процесів в сучасних умовах;
- удосконалення механізмів інноваційного та соціально-економічного розвитку (підприємств, регіону, країни);
- розробка стратегій ефективної діяльності підприємства (організації);
- підвищення конкурентоспроможності (суб’єктів господарювання, персоналу, продукції, послуг);
- розвиток, використання та відтворення людського капіталу в умовах інноваційних змін в економіці;
- механізми ефективного розвитку підприємництва, торгівлі, біржевої діяльності;
- модернізація системи соціально-трудових відносин, мотиваційного та адміністративного менеджменту;
- ризик-менеджмент як інструмент підвищення ефективності господарювання в умовах нестабільного ринкового середовища;
- удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємств;
- проблеми досліджень соціодинамічних систем;
- економічні аспекти стратегічного розвитку підприємств на засадах інноваційності;
- розробка енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій вирощування продукції рослинництва;
- надійність та довговічність будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
- розробка енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій в будівництві;
- технології підвищення оперативності передачі та захист інформації у телекомунікаційних системах;
- SMART-технології моделювання, оптимізації, аналізу та синтезу систем автоматичного керування складними об’єктами та комплексами різного призначення;
- спеціальні галузі історичної науки в архівній, бібліотечній та музейній справі;

У рамках наукових напрямів діяльності університету сформовані та ефективно працюють 29 наукових підрозділів, з них:
- 22 наукові лабораторії;
- 7 центрів:
- Ресурсний Центр з питань сталого розвитку сільських територій України, TEMPUS;
- Центр інтенсивного вивчення іноземних мов;
- Українсько-Канадський центр;
- Українсько-Французький центр;
- Колективний Центр електронної мікроскопії;
- Навчально-науковий Центр з енергозбереження, енергоменеджменту та консалтингу (ЦЕЕК);
- Центр з підготовки фахівців з енергоаудиту та Дослідницька група «Інтегровані інноваційні технології енергоресурсозбереження»;
- Hаціональний контактний пункт рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства» (SMEs).

Джерелами фінансування науково-дослідних робіт (НДР) в університеті є:
- держбюджетне фінансування Міністерством освіти і науки України (на конкурсній основі);
- господарчі договори з підприємствами та організаціями регіону та України;
- гранти, премії, стипендії.

Наукова діяльність в університеті забезпечується за рахунок:
- виконання НДР державного фінансування;
- виконання НДР госпдоговорів;
- гранти та міжнародні проєкти;
- наукова робота здобувачів вищої освіти;
- винахідницька діяльність: заявки та отримання патентів на винаходи та корисні моделі, свідоцтва про авторське право;
- публікаційна активність у фахових виданнях;
- проведення та участь у наукових заходах;
- підготовка здобувачів вищої освіти та присвоєння освітнього першого наукового ступеня "Доктор філософії" та другого наукового ступеня "Доктор наук".


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Адреса: пр. Університетський,8
Проїзд маршрутними таксі № 150, 113, 116-А, 284-A, 274
до зупинки "Університет".
Наше розташування
Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66

© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.