історія університету

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Витоки Центральноукраїнського національного технічного університету сягають періоду діяльності Єлисаветградського земського реального училища, яке фактично розпочало свою діяльність у липні 1870 р. Зараз у приміщенніцього училища розташований Кропивницький інженерний коледж ЦНТУ.

Приміщення колишнього земського
реального училища, де розташовувався
Зінов'євський вечірній робітничий інститут
сільськогосподарського машинобудування.

У вересні 1918 року після ліквідації більшовицькою владоюземського реального училища у нашому місті історія Центральноукраїнського національного технічного університету продовжилася створенням у квітні 1929 р. вечірнього робітничого індустріального інституту сільськогосподарського машинобудування, який розташувався у приміщенні колишнього земського реального училища.

Інститут готував інженерні кадри для виробництва сільськогосподарських машин зі спеціальностей «Ливарна справа», «Ковальсько-штампувальне виробництво», «Обробка дерева» та «Механічна обробка». Директором інституту було призначено С.Г. Воробйова. Станом на 1 грудня 1930 р. в інституті навчалося 212 студентів. Ще 246 слухачів проходили підготовку на робітничому факультеті. Освітній процес забезпечували 30 викладачів, серед яких було 3 професори (С.Г. Воробйов, П.А. Ільяшевич, Д.А.Толчинський) та 18 доцентів. Інститут започаткував підготовку аспірантів.

30 грудня 1930 р. відбувся перший випуск інженерів, які навчалися за скороченою програмою з урахуванням попередньої підготовки у технікумах. Двадцять одному випускникові було присвоєно кваліфікацію інженера-механіка.

Індустріальний інститут сільськогосподарського машинобудуванняпроіснував недовго. 26 лютого 1933 р. його було ліквідовано. До того часу у цьому закладі професійну підготовку здобули майже 350 фахівців. Серед його випускників були В.І. Даниленко – майбутній директор технікуму сільськогосподарського машинобудування, згодом перший директор Кіровоградського вечірнього відділення Харківського політехнічного інституту, Я.П. Крючков – директор заводу «Червона Зірка», М.Д. Карманов – директор заводу тракторних гідроагрегатів та багато інших відомих господарників.

Значну частину студентів ліквідованого закладу вищої освіти було переведено до організованого на базі інституту технікуму сільськогосподарського машинобудування, який сьогодні функціонує у статусі структурногопідрозділу Центральноукраїнського національного технічного університету як інженерний коледж.

Упіслявоєнний часінтенсивний розвиток сільськогосподарського машинобудування зумовив потребу у відновленні підготовки інженерних кадрів у нашому місті. Неодноразово подавалися клопотання щодо необхідності відкриття у Кропивницькому (тодішньому Кіровограді) закладу вищоїосвіти, який мав забезпечувати підготовку спеціалістів для підприємств сільськогосподарського машинобудування.

Зрештою, у травні 1956 р. на базі Кіровоградського технікуму сільськогосподарського машинобудування було створено вечірнє відділення Харківського політехнічного інституту. З розвитком матеріальної бази та становленням кваліфікованого науково-педагогічного колективу у 1962 р. відбулася реорганізація Кіровоградського вечірнього відділення у філіал Харківського політехнічного інституту, мета якого полягала у підготовці спеціалістів за денною та вечірньою формами навчання.

Кіровоградській філіал ХПІ,
а з 1967 року інститут
сільськогосподарського машинобудування

Обласні та міські державні органи, промислові підприємства всіляко сприяли становленню новоствореного освітнього закладу. Результатом проведеної інтенсивної організаційної роботи 9 червня 1967 р. за наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України стало створення Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, який за роки існування підготував для народного господарства близько 30 тисяч фахівців. Серед випускників Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування – відомі керівники та організатори виробництва, державні діячі, винахідники, визнані вчені. Сьогодні більша частина викладачів Центральноукраїнського національного технічного університету – це випускники Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування. Вони справжні патріоти своєї Alma mater.

В умовах економічної кризи 1990-их років колектив нашого закладу вищої освіти ефективно працював над питаннями розгортання нових напрямів підготовки фахівців, упровадження нових освітніх технологій, діджиталізаціїосвітнього процесу, підготовки власних науково-педагогічних кадрів. Все це сприяло тому, що університет отримав найвищий ІV рівень акредитації за всіма напрямами освітньої діяльності.

Постанова Кабінету Міністрів України за № 1972 від 14.12.1998 р.визначила новий статус інституту –Кіровоградський державний технічний університет, що стало можливим як визнання результатів плідної освітньої та наукової діяльностіколективу студентів і викладачів закладу.

З урахуванням загальнодержавногота міжнародного визнання результатів діяльності Кіровоградського державного технічного університету, його вагомого внеску у розвиток національної освіти і науки наш заклад отримав статус національного(Указ Президента України від 05.03.2004 р.). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1291 від 27 жовтня 2016 р. Кіровоградський національний технічний університет перейменовано на Центральноукраїнський національний технічний університет.

Не можна не назвати тих керівників, які крок за кроком вели колектив освітнього закладу до рівня університету. Це В.І. Даниленко, О.І. Баулін, В.М. Пестунов, В.О. Степанов, Г.Р.Носов, В.Р. Кучеренко, В.О. Кондратець, М.І. Черновол. Нині гідну традицію продовжує ректор ЦНТУ Володимир Кропівний.

ЦНТУ – потужний освітньо-науковий та освітньо-виховний центр України. Він має розгалужені партнерськізв’язки з машинобудівними заводами та об’єднаннями України, підприємствами агропромислового комплексу, транспорту, будівництва, електропостачання, фінансово-банківськими, архівними, музейнимиустановами та приватними фірмами, для яких готує фахівців. Безперечно, наші випускники, отримавши ґрунтовну професійну освіту, визначатимуть образ України в майбутньому.

Університет має широкі міжнародні зв’язки з освітніми закладами та науковими центрами Болгарії, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Куби, Франції, Англії, Німеччини та інших країн світу. До освітнього процесу залучаються представники Корпусу миру США. Зараз в університеті навчається 66 студентів із 14 країн далекого зарубіжжя, а за весь період його діяльності було підготовлено більше 550 спеціалістів для 65 країн світу.

За останні кілька десятиліть ЦНТУ, фактично, перетворивсяна сучасний заклад вищої освіти із широким спектром освітньо-наукової діяльності, гуманістичними традиціями, розвиненою інфраструктурою, що відповідає усім критеріям університету класичного типу.

Сьогодні Центральноукраїнський національний технічний університетзабезпечує розвиток кадрового, наукового, освітнього і культурного потенціалу центральноукраїнського регіону; підготовку висококваліфікованих фахівців, визнаних на регіональному рівні, в Україні та інших країнах світу; надання освітніх і наукових послуг світового рівня якості.Діяльність закладу ґрунтується на цінностях і принципах, що включають:компетентність, професіоналізм, активну громадянську позицію, лідерство,якість, креативність, доброчесність, гуманізм, національну свідомість,відкритість, прозорість, децентралізацію, інклюзивність, протидію проявам авторитаризму тощо.

Центральноукраїнський національний технічний університетяк освітній і науковий центр забезпечує підготовку кадрів та виконання наукових досліджень у широкому спектрісекторів економіки та розвитку галузей знаньі спеціальностей:Культура і мистецтво (029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа);Гуманітарнінауки (032 Історія та археологія); Соціальні та поведінкові науки (051Економіка);Управління та адміністрування (071Облік і оподаткування, 072Фінанси, банківська справа та страхування, 073Менеджмент, 075Маркетинг, 076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність);Природничі науки (101Екологія); Інформаційні технології (122Комп’ютерні науки та інформаційні технології,123Комп’ютерна інженерія,125Кібербезпека); Механічна інженерія (131Прикладна механіка, 132Матеріалознавство, 133Галузеве машинобудування); Електрична інженерія (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка); Автоматизація та приладобудування (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології); Електроніка та телекомунікації (172Телекомунікації та радіотехніка); Архітектура та будівництво (192Будівництво та цивільна інженерія); Аграрні науки та продовольство (201Агрономія, 208Агроінженерія); Транспорт (274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології); Публічне управління та адміністрування (282 Публічне управління та адміністрування); Міжнародні відносини (292 Міжнародні економічні відносини).

Високий статус ЦНТУ щороку підтверджується позиціями у рейтингах:
•  Центральноукраїнський національний технічний університет у 2022р. зайняв у рейтингу «Топ 200 Україна» 96 місце.
•  Згідно з Консолідованим рейтингом ЗВО України 2022 року від «Інформаційного освітнього ресурсу «Освіта.ua» (узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця освітніх закладів за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт») – 126–127 місце.
•  Згідно з рейтингом uniRank University Ranking (неакадемічний рейтинг, що досліджує якість представлення та популярність ЗВОв Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників, зібраних з авторитетних джерел, таких як: Moz, Majestic, SimilarWeb та Amazon Alexa) ЦНТУ займає 121 місце.
•  У міжнародному рейтингу «Вебометрикс» – 93 місце серед ЗВО Українита 8475 місце серед 30 тисяч ЗВО світу.
•  У Міжнародному рейтингу «Scopus» станом на липень 2022 року ЦНТУ займає 124 місце, кількість цитувань – 839, індекс Гірша 2022р. – 13 позицій.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.