нормативні документи цнту

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishНОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЦНТУ

Загального характеру

Колективний договір ЦНТУ
Статут ЦНТУ
Положення про Наглядову раду
Правила внутрішнього розпорядку ЦНТУ
Склад Наглядової ради
Наказ про провадження норм для розрахунку і обліку навчальної роботи 2016-2017 н. р.
Терміни проходження акредитації за напрямами і спеціальностями
Положення про факультет
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку студентських квитків державного зразка
Положення про кафедру
Положення про бакалаврську роботу
Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у Центральноукраїнському національному технічному університеті
Антикорупційна програма Центральукраїнського національного технічного університету
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Центральукраїнському національному технічному університеті
Положення про переведення студентів Центральукраїнського національного технічного університету на вакантні місця державного замовлення
Правила призначення академічних та соціальних стипендій
Положення про відділ маркетингу і соціальних досліджень
Положення про навчальний відділ університету
Концептуальні засади діяльності та стратегія розвитку Центральукраїнського національного технічного університету на 2017-2021 роки
Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у Центральукраїнському національному технічному університеті
Зразки дипломів
План перспективного розвитку Центральукраїнського національного технічного університету на 2011-2020рр.
Наказ про зміни назв факультетів СГМ та ПЕМ
Положення про організацію методичної роботи у ЦНТУ
Положення про рейтингування кафедр та факультетів у 2018-19

З організації навчального процесу

Освітні програми :

Бакалаври   Магістри


Індивідуальний план роботи викладача
Наказ про завершення 2017/2018 н.р. та підготовка до 2018/2019 н.р.
Положення про складання розкладу навчальних занять
Наказ про підготовку системи дистанційного навчання
Зразок робочої програми дисципліни
Зразок освітньо-професійної програми
Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ
Положення про порядок ведення журналів обліку роботи студентів академічних груп
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору
Положення про проведення ректорських контрольних робіт та залишкових знань студентів
Положення про оцінювання залишкових знань студентів з навчальних дисциплін для підготовки самоаналізу при підготовці до проходження акредитації освітніх програм
Положення про курсові проекти:

Положення 1   Положення 3
Положення 2   Положення 4
Положення 1   Положення 3
Положення 2   Положення 4
Положення про навчально-методичну лабораторію дистанційного навчання
Положення про організацію виробничої практики студентів ЦНТУ;
Положення про випускну кваліфікаційну роботу (дипломний проект/роботу) для отримання ступеня вищої освіти «магістр»

Зразки заяв

З наукової діяльності

Положення про науково-технічну раду ЦНТУ
Положення про методично-організаційний відділ Центральукраїнського національного технічного університету
Положення про державну реєстрацію та облік відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
Положення про всеукраїнські та міжнародні наукові, науково-практичні та науково-методичні конференції викладачів, аспірантів та співробітників університету, що проводяться на базі ЦНТУ
Положення про науково-дослідний сектор Центральукраїнського національного технічного університету

З організації роботи науково-педагогічних кадрів

Посадові інструкції НПР
Положення про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при заміщенні посад доцента та професора у Центральноукраїнському національному технічному університеті
Типова посадова інструкція диспетчера навчального відділу деканату факультету
Положення Центральноукраїнського національного технічного університету про присвоєння вчених звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент ЦНТУ»
Рекомендації з навчального-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти
Орієнтовні нормативи для планування методичної, наукової, організаційної та виховної роботи професорсько-викладацького складу
Правила прийому до докторантури центральноукраїнського національного технічного університету
Правила прийому до аспірантури центральноукраїнського національного технічного університету
Типова посадова інструкція завідувача навчальної лабораторії
Положення про обчислення штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр в Центральукраїнському національному технічному університеті
Положення про порядок оформлення науково – педагогічними працівниками кафедр заміни занять у разі хвороби, відряджень та відпусток
Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
Критерії атестації викладачів 2019
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників Центральноукраїнського національного технічного університету
Додатки до положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників
Договір про проведення стажування викладачів центральноукраїнського національного технічного університету
План підвищення кваліфікації викладачів
Положення про планування та облік професійної діяльності науково-педагогічних працівників у ЦНТУ

З охорони праці та цивільного захисту

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у ЦНТУ
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ЦНТУ
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЦНТУ
Положення про підготовку ЦНТУ з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
Пам’ятка керівника органу місцевого самоврядування, підприємтсва, установи, організації

З виховної роботи студенів

Положення про студентський гуртожиток ЦНТУ
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЦНТУ
Концепція виховної роботи ЦНТУ
Положення про студентське наукове товариство
Положення про куратора академічної групи ЦНТУ
Положення про старосту академічної групи ЦНТУ
Тематика проведення години наставника
Правила внутрiшнього розпорядку для студентiв ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.